Kategorija: Uncategorised

ESF projektā LiepU mācībspēki pilnveido angļu valodas zināšanas attālināti

Kopš šī gada oktobra sākuma astoņpadsmit Liepājas Universitātes (LiepU) mācībspēki, kuri ir nodarbināti kādā no stratēģiskās specializācijas jomām, uzsāka intensīvus profesionālās angļu valodas kursus, pateicoties Eiropas Sociālā fonda projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (Nr. 8.2.2.0/18/A/021) finansiālajam atbalstam. Kursi norisinās trīs…

Read the full article

Jauno mediju studentiem pasniedz doktorante un mākslinieku rezidenču programmas vadītāja Signe Pucena

Kopš 2019. gada februāra LiepU doktora studiju programmas “Jauno mediju māksla” doktorante Signe Pucena uzsāka darbu Eiropas Sociālā fonda projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (Nr. 8.2.2.0/18/A/021), pasniedzot lekcijas akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Jauno mediju māksla” 1. un 2.…

Read the full article

Apkopota aptauja par ārvalstu viespasniedzēju ieguldīto darbu LiepU stratēģisko specializācijas jomu stiprināšanā

Apkopota aptauja „Ārvalstu viespasniedzēju darba izvērtējums Liepājas Universitātē” par ārvalstu viespasniedzēju ieguldīto darbu Liepājas Universitātes (LiepU) stratēģisko specializācijas jomu stiprināšanā no 2018. gada novembra sākuma līdz 2020. gada oktobra vidum. Aptauja ir izstrādāta Eiropas Sociālā fonda projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes,…

Read the full article

Projekts kā lieliska iespēja vairāk laika veltīt tam, kas māksliniekam – pētniekam ir vissvarīgākais

Eiropas Sociālā fonda projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” Nr. 8.2.2.0/18/A/021 ir iesaistījusies doktorante Paula Vītola, kura studē Liepājas Universitātes (LiepU) doktorantūras studiju programmā “Jauno mediju māksla” un vada lekcijas topošajiem jauno mediju māksliniekiem stratēģiskās specializācijas jomā “Mākslas”. Doktorante projektā…

Read the full article

Viespasniedzēja no Bulgārijas pasniedz lekcijas attālināti

Eiropas Sociālā fonda projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (Nr. 8.2.2.0/18/A/021) strādājošā viespasniedzēja no Varnas Ekonomikas augstskolas Bulgārijā Radka Načeva (Radka Nacheva) pašlaik attālināti pasniedz lekcijas stratēģiskās specializācijas jomā – Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātnes. Ir izveidojusies ļoti laba un produktīva…

Read the full article

Projektā angļu valodas pilnveidi uzsāk LiepU mācībspēki

No šī gada 5. oktobra kopumā astoņpadsmit Liepājas Universitātes mācībspēki, kuri strādā kādā no stratēģiskās specializācijas jomām, ir uzsākuši profesionālos angļu valodas kursus, pateicoties Eiropas Sociālā fonda projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (Nr. 8.2.2.0/18/A/021) finansiālam atbalstam. Kursi ir paredzēti, lai…

Read the full article

LiepU studiju virzienā “Vides aizsardzība” darbu uzsākusi doktora grāda pretendente Ina Gudele

No šī gada jūlija sākuma Liepājas Universitātē (LiepU) darbu uzsākusi doktora grāda pretendente Ina Gudele, kura vadīs lekcijas studiju virzienā “Vides aizsardzība” Eiropas Sociālā fonda projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (Nr. 8.2.2.0/18/A/021). Novembra beigās I. Gudele pasniegs lekcijas studiju kursā “Aprites…

Read the full article

LiepU viespasniedzējs iesaistās kolektīvās monogrāfijas tapšanā

Eiropas Sociālā fonda projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (Nr. 8.2.2.0/18/A/021) darbu Liepājas Universitātē noslēdzis viespasniedzējs Remigijus Kinderis (Remigijus Kinderis) no Klaipēdas Valsts lietišķo zinātņu universitātes (KVK), kurš strādāja studiju virzienā „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” kopš 2018. gada novembra. Viespasniedzējs…

Read the full article

LiepU akadēmiskajam personālam noslēgusies stažēšanās uzņēmumos

2019. gada garumā kopumā sešpadsmit Liepājas Universitātes (LiepU) mācībspēki stažējās dažādos uzņēmumos Latvijā, četrās stratēģiskās specializācijas jomās – “Mākslas”, “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”, “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektrotehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” un “Vides aizsardzība”, lai pilnveidotu savas profesionālās kompetences sadarbībā ar uzņēmumiem, stiprinātu un attīstītu studiju virzienu jomu izglītības sasaisti ar tautsaimniecību, nodrošinātu…

Read the full article

Doktorantes iesaistīšanās projektā paver iespējas attīstīt vairākus jaunus mākslas darbus un prototipus

Doktorante Maija Demitere studē Liepājas Universitātes (LiepU) Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātē doktorantūras studiju programmā “Jauno mediju māksla” un vienlaikus pasniedz lekcijas stratēģiskās specializācijas jomā “Mākslas”, iesaistoties Eiropas Sociālā fonda projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” Nr. 8.2.2.0/18/A/021. „Darbs ar…

Read the full article