Jauno mediju studentiem pasniedz doktorante un mākslinieku rezidenču programmas vadītāja Signe Pucena

Kopš 2019. gada februāra LiepU doktora studiju programmas “Jauno mediju māksla” doktorante Signe Pucena uzsāka darbu Eiropas Sociālā fonda projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (Nr. 8.2.2.0/18/A/021), pasniedzot lekcijas akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Jauno mediju māksla” 1. un 2. kursa studentiem studiju kursā “Projektu menedžments”. Jaunā doktorante cenšas pēc iespējas vairāk studentus iesaistīt praktiskajā darbā – prezentējot sevi, savus darbus, kā arī rakstot pieteikumus dažādiem mākslinieku rezidenču projektiem. Signe Pucena vada mākslinieku rezidenču centru un vienreiz gadā aicina savus studentus uz foto darbnīcu Starpnozaru mākslas grupā SERDE. Viņa min, ka šogad studenti piedalījās arī ar saviem darbiem Mākslas un amatniecības gadatirgū “Āboļošana” SERDĒ, kas notika Aizputē.

Doktorante izstrādā arī savu promocijas darbu par tēmu Kultūras mantojuma un mūsdienu procesu mijiedarbe starpdisciplīnu mākslas praksēs. “Serdes” pieredzes izpēte.”, kurā apkopo un izpēta nevalstisko kultūras institūciju attīstību un lomu 21. gadsimta sākumā, balstoties SERDE pieredzē un gadījuma izpētē.

Signe Pucena ir Starpnozaru mākslas grupas SERDE projektu producente Rīgā un Aizputē, mākslinieku darbnīcu un rezidenču centra Aizputē programmu direktore un mākslinieku rezidenču programmas vadītāja. Doktorante ir divreiz bijusi vice komisāre Venēcijas biennālēs – Latvijas ekspozīcijas “Dust room” vice komisāre 11. Starptautiskajā arhitektūras izstādē Venēcijā 2007. gadā un Latvijas ekspozīcijas “Tumsas Spuldze” vice komisāre 51. Starptautiskajā izstādē 2005. gadā, kā arī piedalījusies dažādās starptautiskās ekspertu komisijās kā locekle saistībā ar tradicionālo kultūru un nemateriālo kultūras mantojumu. Pateicoties doktorantes darbam, Starpnozaru mākslas grupai SERDE ir piešķirta Ģenerālās asamblejas UNESCO akreditācija 2016. gadā, to iekļaujot padomdevējinstitūciju sarakstā nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas jomā. Tādējādi Signe Pucena pārstāv SERDI un iespēju robežās brauc uz asamblejas sesijām un UNESCO nevalstisko organizāciju forumiem, kuri norisinājušies Etiopijā un Maurīcijā.

Viens no Eiropas Sociālā fonda projekta mērķiem ir jaunu doktorantu iesaiste LiepU akadēmiskajā un zinātniskajā darbā, nodrošinot iespēju pēc doktora grāda iegūšanas tikt ievēlētiem akadēmiskos amatos un turpināt darba attiecības ar Liepājas Universitāti, lai veicinātu LiepU akadēmiskā personāla pēctecību un atjaunotni, kā arī atbalstītu paaudžu sadarbību.

Foto: Liene Biezā