Doktorantes iesaistīšanās projektā paver iespējas attīstīt vairākus jaunus mākslas darbus un prototipus

Doktorante Maija Demitere studē Liepājas Universitātes (LiepU) Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātē doktorantūras studiju programmā “Jauno mediju māksla” un vienlaikus pasniedz lekcijas stratēģiskās specializācijas jomā “Mākslas”, iesaistoties Eiropas Sociālā fonda projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” Nr. 8.2.2.0/18/A/021.

„Darbs ar jauno mediju mākslas studentiem ir ļoti interesants – studenti ir tendēti uz tehnoloģijām un ir ļoti radoši” tā par lekciju darbu ar studentiem norāda M. Demitere. Doktorante pasniedz lekcijas LiepU akadēmiskā bakalaura studiju programmā “Jauno mediju māksla” studiju kursos “Fotogrāfija”, “Mākslas un dizaina pētījumu metodoloģija” un “Mākslas vēsture un teorija”, kā arī maģistra studiju programmu “Jaunie mediji un audiovizuālā māksla” un “Biznesa vadība” studentiem.

Šobrīd doktorante izstrādā promocijas darbu par “lēno” mediju mākslu un “dziļo” ilgtspēju. Daļa no pētījuma ir arī metodoloģijas izstrāde, lai sasniegtu vienu no pētījuma mērķiem – informēt sabiedrību un mainīt tās ikdienas ieradumus dažādos ilgtspējas jautājumos. „Darbs universitātē piedāvā daudz iespējas sasniegt šo sabiedrību un nodarboties ar tās informēšanu – novērot, kas no manas izstrādātās metodoloģijas ir pielietojams reālajā dzīvē. Pētījuma veikšana ar mērķi iegūt doktora grādu ir manas ļoti personīgas intereses piepildīšana/atklāšana. Šī brīža veicamais pētījums ir tas, kas ir audzis manā prātā daudzus gadus. Domāju, ka šis pētījums nekad nenoslēgsies, ir tik daudz jaunu virzienu, kuros to varu attīstīt nākotnē. Projektā sniegtais atalgojums ļāva attīstīt vairākus jaunus mākslas darbus un prototipus, kas balstīti manā pētījumā,” atzīmē M. Demitere.

Raksturojot labu jauno mediju mākslinieku, doktorante norāda: „Tas ir cilvēks, kam piemīt labs līdzsvars starp vispārējām un specifiskām tehniskām prasmēm, tieksme uz pašizaugsmi – vēlme nepārtraukti turpināt papildināt un atjaunot savas zināšanas un prasmes, atbilstošas uzņēmējprasmes – spēja savu darbu nobeigt ar produktu, kas ir piedāvājams patērētājam, pašmotivācija un pašdisciplīna – strādāt komandā un strādāt ar klientu, nenodoties nepārtrauktām šaubām, savu spēju noniecināšanai un prokrastinācijai.”

Projekta mērķis ir pilnveidot un nostiprināt Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla kompetenci, veicināt akadēmiskā personāla atjaunotni, doktorantu un ārvalsts pasniedzēju iesaisti akadēmiskajā darbā un zinātniskajā pētniecībā stratēģiskās specializācijas jomās, lai nodrošinātu kvalitatīvu, starptautiski konkurētspējīgu un pētniecībā balstītu augstāko izglītību, kā arī pilnveidojot sadarbību ar nozaru komersantiem, sekmētu zināšanu komercializāciju.