Projekts kā lieliska iespēja vairāk laika veltīt tam, kas māksliniekam – pētniekam ir vissvarīgākais

Eiropas Sociālā fonda projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” Nr. 8.2.2.0/18/A/021 ir iesaistījusies doktorante Paula Vītola, kura studē Liepājas Universitātes (LiepU) doktorantūras studiju programmā “Jauno mediju māksla” un vada lekcijas topošajiem jauno mediju māksliniekiem stratēģiskās specializācijas jomā “Mākslas”.

Doktorante projektā docē kopš 2019. gada sākuma un pasniedz četrus dažādus studiju kursus (“Mediju teorija”, “Tīkla māksla”, “Jauno mediju valoda” un “Mākslas vēsture”) LiepU akadēmiskajā bakalaura studiju programmā “Jauno mediju māksla” dažādos kursos. P. Vītola raksturo lekciju darbu kā interesantu un radošu. Ļoti atkarīgs no tā, kāds ir kurss, cik viņus pašus interesē dažādas tēmas – daļai vairāk aktuāla praktiskā darbošanās, citiem teorija. Mani priekšmeti aptver gan teoriju, gan praksi, kura studentiem jāspēj savienot. Katru gadu cenšos kaut ko mazliet pamainīt, eksperimentēt ar mācīšanās formām,” viņa norāda.

Doktorante pašlaik izstrādā savu promocijas darbu, kurā apskata mākslas un zinātnes disciplīnu, pētot dažādus vēsturiskos periodus, kuros māksla un zinātne, kādu mēs pazīstam tagad, vēl neeksistēja, taču mākslinieciskā un radošā domāšana ir bijusi nozīmīga jaunu zināšanu radīšanai. P. Vītola atzīst, ka ļoti nozīmīga daļa no promocijas darba ir arī promocijas darba praktiskajai daļai – mākslas darbiem, radošajām darbnīcām, performancēm, kurās apvienota māksla un zinātne. Šobrīd veikts liels daudzums praktisko darbu, kā arī uzrakstīta lielākā daļa teksta, kuram gan vēl nepieciešami uzlabojumi. Plānā ir arī nākamgad īstenot vēl vienu izstādi, kurā apskatāmi visi promocijas darba laikā tapušie mākslas darbi un eksperimenti.”

Jautājot par to, kas P. Vītolu aizrauj visvairāk – pētniecības darbs vai darbs lekcijās, viņa atzīst: Visinteresantāk ir strādāt pie praktiskās daļas  mākslas darbiem un izstādēm. Vadīt lekcijas arī ļoti patīk,darbs lekcijās arī ļoti palīdz promocijas darbam. Bieži studentiem mācu tās tēmas, kuras pētu promocijas darbā, un studentu jautājumi ļoti palīdz saprast, cik saprotami izdevies izskaidrot dažādas idejas. Pētnieciskais darbs toties ir aizraujošākā daļa no paša promocijas darba rakstīšanas, taču tam seko grūtākais – akadēmiska teksta uzrakstīšana.”

Par jauniegūtajām atziņām saistībā ar savu promocijas darbu vai par studiju procesa organizēšanu un pilnveidi universitātē, doktorante stāsta:Ja ir runa tieši par projektu – tas bija lielisks piemērs tam, kā, manuprāt, pasniedzējiem, pētniekiem arī būtu jāstrādā ikdienā. Veltot tikai daļu darba laika lekcijām, pārējā laikā strādājot pie pētniecības un prakses, lai studentiem varētu sniegt tiešām aktuālākās zināšanas nozarē, regulāri pilnveidojot tās, nevis turoties pie noteikta, nemainīga lekciju satura. Tas ir īpaši svarīgi mediju mākslas jomā, jo tā nepārtraukti mainās,mainoties tehnoloģijām un dažādām tendencēm mākslas pasaulē. Straujā tehnoloģiju attīstība un izplatība ir mainījusi ļoti daudzas nozares, tādēļ ir īpaši svarīgi, lai studentus apmācītu nozares profesionāļi un praktizējoši pētnieki.”

Par dalību projektā, P. Vītola atzīst: „Dalība projektā bija vērtīga pieredze, liels prieks par iespēju piedalīties. Tā bija lieliska iespēja vairāk laika veltīt tam, kas māksliniekam – pētniekam ir vissvarīgākais – strādāt pie radošajiem darbiem, pētījuma, kā arī sagatavoties katrai lekcijai, regulāri papildināt kursu saturu ar jaunām zināšanām.” 

Foto autors: Oskars Zikmanis
Izstāde “Gaismas darbi” atklāšana Liepājā, LiepU HMZF galerijā, 2018