Par projektu

Uzsākta projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” īstenošana.

2018. gada 19. decembrī tika parakstīta vienošanās starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Liepājas Universitāti par Eiropas Sociālā fonda projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” Nr. 8.2.2.0/18/A/021 īstenošanu.

Projekta mērķis ir pilnveidot un nostiprināt Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla kompetenci, veicināt akadēmiskā personāla atjaunotni, doktorantu un ārvalsts pasniedzēju iesaisti akadēmiskajā darbā un zinātniskajā pētniecībā stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības, lai nodrošinātu kvalitatīvu, starptautiski konkurētspējīgu un pētniecībā balstītu augstāko izglītību un pilnveidojot sadarbību ar nozaru komersantiem, sekmējot zināšanu komercializāciju.

Projekta ietvaros mērķa sasniegšanai ir noteikti šādi uzdevumi:

 1. Nodrošināt vecāko kursu doktorantu  iesaisti un nodarbinātību  kā mācībspēkiem Liepājas Universitātē.
 2. Atbalstu saņēmušiem doktorantiem pēc doktora grāda iegūšanas nodrošināt iespēju tikt ievēlētiem akadēmiskos amatos un turpināt  darba attiecības ar Liepājas Universitāti.
 3. Nodrošināt ārvalstu pasniedzējiem darbu kā akadēmiskam personālam vai ārvalsts personālam 12  mēnešus, kā arī atbalstu saņēmušiem ārvalsts pasniedzējiem nodrošināt  iespēju 6 mēnešu laikā pēc atbalsta beigām turpināt akadēmisko darbu Liepājas Universitātē.
 4. Pilnveidot Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla profesionālo kvalifikāciju sadarbībā ar komersantiem Latvijā.
 5. Akadēmiskajam personālam pilnveidot angļu valodas zināšanas.
 6. Nodrošināt specializētās mācībās, kas attīsta akadēmiskā personāla līderību, sadarbības kompetenci ar industriju.
 7. Nodrošināt sadarbības partneru un sabiedrības informēšanu par veiktajām darbībām Liepājas Universitātē projekta īstenošanas laikā.

Projektā plānotie  uzdevumi un tiem atbilstošās aktivitātes tiek īstenoti četros studiju virzienos:

 1. studiju virzienā “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” (tiek īstenots Dabas un inženierzinātņu fakultātē);
 2. studiju virzienā “Mākslas” (tiek īstenots Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātē);
 3. studiju virzienā “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” (tiek īstenots Vadības un sociālo zinātņu fakultātē);
 4. studiju virzienā “Vides aizsardzība” (tiek īstenots Dabas un inženierzinātņu fakultātē). 

Projekta ieviešanai un projekta ietvaros veikto pasākumu un rezultātu ilgtspējai pēc projekta noslēguma būs institucionālā ilgtspēja un ietekme uz studiju satura kvalitāti, nodrošinot jauno speciālistu (doktorantu, ievēlēto jauno zinātņu doktoru) piesaisti akadēmiskajam darbam un pētniecībā balstītu studiju īstenošanai, nodrošinot akadēmiskā personāla atjaunotni, pēctecību;  paaugstinot akadēmiskā personāla kompetences līmeni (nodrošinot darba tirgum, sabiedrības vajadzībām un attīstības tendencēm atbilstošu studiju saturu, kā arī starptautiskas sadarbības stiprināšanu, paaugstinot akadēmiskā personāla profesionālās angļu valodas līmeni, intensificējot starptautisko akadēmisko sadarbību Liepājas Universitātē kopumā un studiju virzienos “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”, “Māksla”, “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”, “Vides aizsardzība”.

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/021  “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” kopējie izdevumi ir 591 642,96 EUR, no kuriem Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 85% – 502 896,52 EUR un valsts budžeta finansējums ir 15% – 88746,44 EUR, no tiem

 • studiju virzienā “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” – 91 232,40 EUR;
 • studiju virzienā “Māksla” – 126 206,96 EUR;
 • studiju virzienā “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” – 76 341,60 EUR;
 • studiju virzienā “Vides aizsardzība” – 135 370,80 EUR.
 • Projekta īstenošanas periods ir 48 mēneši – no 2018. gada 1. novembra līdz 2022. gada 31. oktobrim.