Viespasniedzējas no Klaipēdas Universitātes turpina akadēmisko darbu LiepU

Ar Eiropas Sociālā fonda projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” Nr. 8.2.2.0/18/A/021 atbalstu Liepājas Universitātes profesionālajā maģistra studiju programmā “Ekotehnoloģijas” 2019./20. studiju gada pavasara semestrī lekcijas lasa divas viespasniedzējas no Klaipēdas Universitātes – Rasa Viederīte (Rasa Viederyte) un Tatjana Paulauskiene (Tatjana Paulauskiene) studiju virzienā “Vides aizsardzība”. Viespasniedzēja Olga Anne (Olga Anne) no Klaipēdas Universitātes arī šajā studiju virzienā lasa lekcijas kopš rudens semestra. Abas iepriekš minētās viespasniedzējas jau iepriekš gada garumā kopā ar viespasniedzēju Olgu Anni un minētās studiju programmas direktori Lilitu Ābeli ir izstrādājušas jaunus studiju kursus profesionālajā maģistra studiju programmā “Ekotehnoloģijas” un veikušas zinātniski pētniecisko darbu, uzstājoties dažādās starptautiskās konferencēs Liepājas Universitātē un Polijā, bet šobrīd viespasniedzējas apvieno lekciju pasniegšanu ar iesākto zinātniski pētniecisko darbu Liepājas Universitātē, integrējot savas profesionālās zināšanas un lielo darba pieredzi profesionālās maģistra studiju programmas “Ekotehnoloģijas” attīstībā.

Viespasniedzēja Rasa Viederīte pasniedz lekcijas profesionālās maģistra studiju programmas “Ekotehnoloģijas” studiju kursā “Industriālā simbioze un klasterizācija” (2 KRP apjomā), savukārt Tatjana Paulauskiene pasniedz lekcijas šīs studiju programmas studiju kursā “Vides tehnoloģijas” (2 KRP apjomā).

Tatjana Paulauskiene par lekciju darbu ar profesionālā maģistra studiju programmas “Ekotehnoloģijas” 2. kursa maģistrantiem akcentē, ka kopumā esot ļoti apmierināta. “Puse no maģistrantiem, kuri studē šajā studiju programmā, ir studenti no Ķīnas un Pakistānas, kuriem lekcijas notiek angļu valodā, kuriem ir pietiekami augsts zināšanu līmenis un pieredze par šo studiju kursa tematiku, kas nerada nekādas problēmas komunikācijā ar maģistrantiem. Studenti ir radoši un kritiski domājošiaktīvi iesaistās diskusijās, argumentējot viedokli par tēmu “Industriālā simbioze un klasterizācija”. Laboratorijas darbos studenti izrāda nopietnu attieksmi pret savu studiju darbu, strādājot komandā.”

Runājot par zinātniski pētniecisko darbu projektā, Tatjana Paulauskiene atzīst, ka ir lepna par to, ka zinātniskās aktivitātes pārsniedz viņas ekspektācijas. “Pirmais gads bija ļoti intensīvs un produktīvs. Kopā ar divām viespasniedzējām Rasu Viederīti un Olgu Anni, kā arī profesionālās maģistra studiju programmas “Ekotehnoloģijas” direktori Lilitu Ābeli piedalījos trijās starptautiskajās konferencēs un kopīgi sagatavojām piecas publikācijas studiju virzienā “Vides aizsardzība”. Tagad mēs visas fokusējamies uz lekciju darbu,” saka viespasniedzēja Tatjana Paulauskiene.

Jautājot par personīgajiem un profesionālajiem ieguvumiem no projekta, Tatjana Paulauskiene atbild: “Šajā projektā augsti novērtēju savus profesionālos ieguvumus, it īpaši starpdisciplināro pieeju zinātniskajā darbā, kā arī pozitīvo pieredzi  lekciju pasniegšanā studentiem. Tāpat mani priecē uzzināt ko vairāk par sociālo un kultūras dzīvi kaimiņvalstī Latvijā.”

Tatjana Paulauskiene ir asociēta profesore inženierijā Klaipēdas Universitātē, pētniece vides un ķīmijas inženierijā, dekāne Jūras tehnoloģiju un dabaszinātņu fakultātē, zināšanu un tehnoloģijas pārneses speciāliste, inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības konsultante, ieguvusi doktora grādu vides inženierijā.

Rasa Viederīte ir asociēta profesore, vecākā speciāliste Klaipēdas Universitātes Menedžmenta departamentā, ieguvusi doktora grādu ekonomikā un uzņēmēja uzņēmumā “Jurinis klasteris”.

Olga Anne ir profesore Klaipēdas Universitātes Jūras tehnoloģiju un dabaszinātņu fakultātē, vecākā pētniece vides vadībā, ietekmes uz vidi novērtēšanā, zaļajās inovācijās, bijusī inženiere un direktore gaisa emisiju departamentā, ieguvusi doktora grādu tehiskajās zinātnēs.

Šī projekta mērķis paredz pilnveidot un nostiprināt Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla kompetenci, veicināt akadēmiskā personāla atjaunotni, doktorantu un ārvalsts pasniedzēju iesaisti akadēmiskajā darbā un zinātniskajā pētniecībā stratēģiskās specializācijas jomās, lai nodrošinātu kvalitatīvu, starptautiski konkurētspējīgu un pētniecībā balstītu augstāko izglītību, kā arī, pilnveidojot sadarbību ar nozaru komersantiem, sekmētu zināšanu komercializāciju.