Viespasniedzēja no Bulgārijas uzsākusi darbu studiju virzienā “Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātnes”

No šī gada 1. februāra Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultātē darbu uzsākusi viespasniedzēja Radka Načeva (Radka Nacheva) no Varnas Ekonomikas augstskolas Bulgārijā, Varnā. Viespasniedzēja izstrādās studiju kursus un pasniegs lekcijas stratēģiskās specializācijas jomā – Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātnes projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (Nr. 8.2.2.0/18/A/021) ietvaros.

Gan inženierzinātņu bakalaura, gan maģistra studiju programmu studentiem būs iespēja klausīties viespasniedzējas lekcijas profesionālajā bakalaura studiju programmā ”Informācijas tehnoloģija” un akadēmiskā bakalaura studiju programmā “Datorzinātnes”, kurā R. Načeva pasniegs studiju kursu “Operētājsistēmas” (2 KRP apjomā), profesionālajā bakalaura studiju programmā “Informācijas tehnoloģija” pasniegs studiju kursu “Objektorientētā modelēšana” (1 KRP apjomā) un profesionālā maģistra studiju programmā ”Informācijas tehnoloģija”, kurā pasniegs studiju kursu “Biznesa procesu modelēšana” (1 KRP apjomā). R. Načeva atzīst, ka ļoti priecājas par šādu iespēju strādāt un gūt pieredzi Liepājas Universitātē.

No 2018. gada R. Načeva strādā Varnas Ekonomikas augstskolā par galveno asistējošo profesori, pasniedzēja ir ieguvusi doktora zinātnisko grādu Informātikā un ir publicējusi vairākas zinātniskās publikācijas. Viespasniedzēja LiepU veiks arī zinātniski pētniecisko darbu, un ir plānots, ka šajā projektā strādās līdz 2021. gada 31. jūlijam.

Projekta mērķis ir pilnveidot un nostiprināt Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla kompetenci, veicināt akadēmiskā personāla atjaunotni, doktorantu un ārvalsts pasniedzēju iesaisti akadēmiskajā darbā un zinātniskajā pētniecībā stratēģiskās specializācijas jomās, lai nodrošinātu kvalitatīvu, starptautiski konkurētspējīgu un pētniecībā balstītu augstāko izglītību, kā arī pilnveidojot sadarbību ar nozaru komersantiem, sekmētu zināšanu komercializāciju.