Projektā LiepU mācībspēki turpina veiksmīgi apgūt angļu valodas kursus attālināti

Eiropas Sociālā fonda projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (Nr. 8.2.2.0/18/A/021) kopš 2020. gada oktobra sākuma astoņpadsmit Liepājas Universitātes (LiepU) mācībspēki, kuri strādā kādā no stratēģiskās specializācijas jomām, turpina intensīvi attālināti apgūt profesionālās angļu valodas kursus, izmantojot Zoom un MS Teams platformas. Kursi norisinās trīs dažādu angļu valodas līmeņu grupās pie pieredzes bagātiem un profesionāliem angļu valodas pasniedzējiem – Dagnijas Deimantes, Solvitas Matvejevas, Olgas Semjonovas un Baibas Kačanovas.

Liepājas Universitātes (LiepU) angļu valodas lektore, Dr.paed. Dagnija Deimante lepojas ar dalībnieku pašreiz sasniegto angļu valodas progresu attālinātajā mācību procesā, atzīstot, ka ļoti iepriecina B1-B2 angļu valodas grupas progress un dalībnieku aktīvā iesaiste nodarbībās. Līdzīgi arī citās grupās dalībnieki aktīvi piedalās nodarbībās. Lektore uzsver: Lai angļu valodas apguve noritētu sekmīgi, ir jādomā par angļu valodas mācīšanās prasmēm, kas katram ir dažādas. Tas nepieciešams, lai paplašinātu vārdu krājumu, lai vingrinātos pareizu teikumu konstrukciju veidošanā. Lai sasniegtu C2 angļu valodas līmeni, ir vēl jāstrādā, bet visu var sasniegt, ja ir vēlme un pozitīva attieksme.”

Savukārt angļu valodas kursu dalībniece, LiepU bakalaura studiju programmas Dizains” direktore Dr.paed. Inta Klāsone par kursu apguvi stāsta: Manuprāt, angļu valodas kursu nodarbības, pateicoties pasniedzējām un tehnoloģijām, notiek mērķtiecīgā, maksimāli pilnvērtīgā veidā, rosinot domāt, sarunāties, aicinot dalīties pieredzē un argumentēt individuālo viedokli par kādu konkrētu tēmu. Svešvalodas apguves pietiekami komplicētais process tiek īstenots, pielietojot daudzveidīgas darba formas un paņēmienus. Nodarbības tiek organizētas, piedāvājot mērķtiecīgi sagatavotus, saturiski bagātus mācību materiālus un papildinošus informatīvos resursus, objektīvi novērtējot katra dalībnieka zināšanas un spējas, pakāpeniski attīstot valodas likumsakarību izpratni un to lietošanas iespēju apzināšanu praktiski, kā arī sabalansējot visaptverošu un personīgi nozīmīgu informāciju. Prasme ieklausīties, sapratne, atbalsts un spēja ieinteresēt ir kā ieguldījums personīgajai izaugsmei katras mūsu nodarbības pamatā.”

Saskaņā ar projektu ir paredzēts, ka angļu valodas kursos viena gada laikā mācībspēki pilnveidos savas angļu valodas zināšanas B un C līmenī ar specifiskām akadēmiskā un zinātniskā darba zināšanām, lai iegūtu projektā noteikto angļu valodas zināšanu līmeni, kuru varēs izmantot turpmākajā akadēmiskajā darbībā. Kursi norisinās kopumā 216 stundu apjomā līdz 2021. gada oktobra beigām.