Projektā iesaistītie doktoranti stāsta par progresu saistībā ar paveikto promocijas darbu izstrādē

Eiropas Sociālā fonda projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (Nr. 8.2.2.0/18/A/021) iesaistītie deviņi LiepU doktoranti, kuri šobrīd ir zinātniskā grāda pretendenti, 2021. gada 25. martā tikās ar projekta vadības un īstenošanas grupu MS Teams tiešsaistē, lai apspriestu savu progresu par izstrādes procesā esošajiem promocijas darbiem un tapušajām zinātniskajām publikācijam un dalību konferencēs.

Doktoranti izstrādā savus promocijas darbus katrā no projekta aptvertajām stratēģiskās specializācijas jomām. Visiem doktorantiem promocijas darbi pamazām tuvojas finiša taisnei, jau pēc dažiem mēnešiem ir jāiesniedz to pirmvarianti saviem darba vadītājiem, jāuzstājas ieplānotajās konferencēs, kā arī jāpabeidz turpināt iesāktais darbs pie zinātniskajiem rakstiem. Lai arī doktoranti atzina, ka šis laiks viņiem ir īpaši saspringts lekciju un citu papildu darbu dēļ, kā arī Covid laiks ir būtiski ietekmējis viņu plānotās aktivitātes, realizējot promocijas darbu praktisko daļu, regulāra atkaltikšanās tiešsaistē pārliecināja, ka doktoranti aktīvi turpina virzīties uz savu mērķi, intensīvi veltot laiku rakstīšanai un apkopojot iesāktos pētnieciskos rezultātus.

Projekts paredz, ka doktorantiem ir jāaizstāv savi promocijas darbi un jābūt ievēlētiem kā mācībspēkiem Liepājas Universitātē līdz 2022. gada 31. augustam, tādēļ šajā gadā un nākamā gada pavasarī tiek plānotas visu doktorantu promocijas darbu aizstāvēšana un akadēmiskā personāla vēlēšanas, lai turpinātu darbu LiepU kā pilntiesīgi akadēmiskie mācībspēki, pasniedzot savus studiju kursu/-s un nodarbojoties ar zinātnisko pētniecību.

Projekta vadītāja Irina Strazdiņa uzslavēja doktorantus par līdz šim paveikto un vēlēja viņiem uzmundrinošus vārdus un projekta komandas atbalstu, veiksmīgi pabeidzot iesākto.