Apkopoti aptaujas rezultāti par projektā iesaistīto doktorantu darbu LiepU

Eiropas Sociālā fonda projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (Nr. 8.2.2.0/18/A/021) iesaistīto doktorantu aktivitāšu novērtējuma ietvaros tika apkopoti aptaujas rezultāti „Projektā iesaistīto doktorantu aptaujas rezultāti Liepājas Universitātē”. Aptaujā izvērtēts deviņu doktorantu doktorantūras studiju process, docēšana un doktorantiem sniegtā atbalsta kvalitāte LiepU.

Doktoranti tika nodarbināti LiepU divpasdmit mēnešu garumā četrās stratēģiskās specializācijas jomās – „Vides aizsardzība” (Ina Gudele), „Māksla” (Maija Demitere, Paula Vītola, Signe Pucena), „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” (Kaspars Vārpiņš, Uldis Zupa) un „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektrotehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” (Kristīne Mackare, Linda Alksne, Valdis Priedols), pasniedzot lekcijas LiepU studējošajiem, nodarbojoties ar zinātniski pētniecisko darbību un izstrādājot savus promocijas darbus.

Projekts paredz nodrošināt jaunu doktorantu iesaisti LiepU akadēmiskajā un zinātniskajā darbā, nodrošinot iespēju pēc doktora grāda iegūšanas tikt ievēlētiem akadēmiskos amatos un turpināt darba attiecības ar LiepU, lai veicinātu akadēmiskā personāla pēctecību un atjaunotni, kā arī atbalstītu paaudžu sadarbību universitātē.

Ar aptaujas rezultātiem varat iepazīties dokumentā: „Projektā iesaistīto doktorantu aptaujas rezultāti Liepājas Universitātē”