Doktorants pasniedz lekcijas LiepU studiju virzienā “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”

Kaspars Vārpiņš ir viens no jaunajiem doktorantiem, kurš pasniedz lekcijas ESF projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” Nr. 8.2.2.0/18/A/021 stratēģiskās specializācijas jomā – Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība.

Doktorants pasniedz pārsvarā studiju kursus LiepU pilna un nepilna laika studiju programmas “Biznesa un organizācijas vadība” studentiem, un ir arī studiju kursi, kurus pasniedz studiju programmas “Kultūras vadība” un “Tūrisma un rekreācijas vadība” studentiem. Studiju kursi ir par tādām tēmām kā “Digitālie mediji un komunikācija”, “Sabiedriskās attiecības”, “Komunikācijas ētika un sociālā atbildība”, “Komunikācija internetā”, “Komunikācijas teorija” un “Sabiedrisko attiecību vēsture un teorijas”.  

Kā šī projekta personīgo un profesionālo ieguldījumu lektors norāda, ka viņam patīk pedagoģiskais darbs LiepU, un viņš cer, ka arī studentiem patīk viņa pedagoģiskais darbs. “Projekta ietvaros ir lieliska iespēja sevi pilnveidot, kā arī tas palīdz vairāk sevi motivēt kā pedagoģiskajam darbam, tā arī manām doktorantūras studijām. Lekciju darbs ar studentiem ir pozitīvs. Man patīk, ka studenti pārsvarā ir ieinteresēti studiju procesā. Galvenais akcents manā pedagoģiskajā darbā ir panākt, lai studenti būtu apguvuši viņiem noderīgas lietas un sapratuši teorijas saikni un likumsakarības ar praksi. Esmu novērojis atšķirības starp pilna laika un nepilna laika studentiem, jo katram ir sava motivācija, kādēļ viņi studē, kā arī biežāk nepilna laika studentiem ir uzkrājusies jau sava praktiskā pieredze, kuru var veiksmīgi arī analizēt lekciju ietvaros.”

Pasniedzējs šobrīd izstrādā savu promocijas darbu par tēmu “Jauniešu drošības veicināšana ar e-studiju tehnoloģiju palīdzību”.

Viens no šī projekta mērķiem ir atbalstu saņēmušiem doktorantiem pēc doktora grāda iegūšanas nodrošināt iespēju tikt ievēlētiem akadēmiskos amatos un turpināt  darba tiesiskās attiecības ar Liepājas Universitāti, lai veicinātu LiepU akadēmiskā personāla pēctecību un atjaunotni.

Veiksmi doktorantam mācību darbā ar studentiem arī Jaunajā gadā!

Foto: K. Vārpiņa personīgais arhīvs