Viesprofesore no Klaipēdas Universitātes sākusi docēt studiju virzienā “Vides aizsardzība”

Projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” Nr. 8.2.2.0/18/A/021 viesprofesore Olga Anne (Olga Anne) no Klaipēdas Universitātes Lietuvā ir nesen uzsākusi pasniegt lekcijas Liepājas Universitātes (LiepU) maģistra studiju programmas studentiem stratēģiskās specializācijas jomā “Dabas zinātnes”, kā arī viesprofesore LiepU jau pusgadu nodarbojas ar pētniecību šajā studiju virzienā.

Šobrīd viesprofesore pasniedz lekcijas profesionālās maģistra studiju programmas “Ekotehnoloģijas” 1. kursa studentiem studiju kursā “Ekonomisko aktivitāšu vides ietekmes novērtējums” (2 KRP apjomā). Šis studiju kurss tika izstrādāts pusgada laikā, iesaistot vides jomas speciālistus, tostarp LiepU maģistra studiju programmas “Ekotehnoloģijas” direktori Lilitu Ābeli. Turklāt viesprofesore kopā ar studentiem ir bijusi studiju ekskursijā uz Klaipēdu, iepazīstinot studentus ar dažādu Klaipēdas uzņēmumu darbību šajā jomā.

Viesprofesores docēšanas aktivitātes LiepU vēl paredzētas uz vienu gadu. Viesprofesore šī projekta laikā kopā ar divām studiju virziena “Vides aizsardzība” viespasniedzējām Tatjanu Paulauskieni un Rasu Viederīti ir publicējusi savu zinātnisko pētījumu rezultātus zinātnisko konferenču rakstu krājumos, kā arī turpinās veikt akadēmisko un zinātniski pētniecisko darbu.