Doktorantes iesaistīšanās LiepU projektā paver iespējas izprast, ko nozīmē pasniedzējas darbs augstskolā

Kristīne Mackare pasniedz lekcijas Liepājas Universitātes (LiepU) Dabas un inženierzinātņu fakultātē studiju virzienā “Dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas” kopš 2019./2020. akadēmiskā gada rudens semestra un ir viena no jaunajām doktorantēm, kura strādā Eiropas Sociālā Fonda projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” Nr. 8.2.2.0/18/A/021.

Doktorante uzsver, ka promocijas darba izstrāde un akadēmiskā darba apvienošana LiepU nesagādāja grūtības, bet atzīst, ka kopumā slodze bija ļoti liela, jo bija arī darbs pamatspecialitātē optometrijā, jo strādā par optometristi.

K. Mackare vada lekcijas gan latviešu, gan angļu studentu grupām akadēmiskā bakalaura studiju programmā “Datorzinātnes” studiju kursā “Fizika” (2 kredītpunktu apjomā) un “Pētījumu metodoloģija dabas zinātnēs” (2 kredītpunktu apjomā), profesionālā bakalaura studiju programmā “Informācijas tehnoloģija” studiju kursā “Fizika” (4 kredītpunktu apjomā) un profesionālā maģistra studiju programmā “Informācijas tehnoloģija” studiju kursā “Pētnieciskā prakse” (4 kredītpunktu apjomā).

Par lekciju darbu doktorante atzīst, ka studentu grupas lekcijās ir nelielas, tādēļ ir viegli komunicēt un veidot arī individuālu pieeju ar katru studentu. Tas, viņasprāt, ir īpaši svarīgi studiju kursā “Pētījumu metodoloģija”, strādājot pie individuālajiem bakalauru un maģistru darbu plāniem. Darbs ar studentiem notika klātienes lekcijās, bet Covid-19 laikā attālināti Moodle vidē.

Pašlaik doktorante izstrādā promocijas darbu par tēmu „Aplikācijas izstrāde teksta formatēšanas veikšanai, pamatojoties uz redzes zinātnes pamatprincipiem”. Tas ir starpdisciplinārs pētījums, kas iekļauj tādas nozares kā sabiedrības veselība un iekļaušanās sabiedrībā, redzes zinātne un optometrija, izglītība un e-studijas, inženierzinātne un programmēšana.

Piedaloties šajā projektā, par savu personīgo un profesionālo ieguldījumu K. Mackare atzīst, ka kopumā ir ieguldīts ļoti daudz laika un darba studiju materiālu izstrādē, kursu pasniegšanā, studentu konsultēšanā, darbu labošanā, kā arī resursu izpētē. „Ir izprasts, cik ļoti daudz laika ir nepieciešams, lai sagatavotu visu studiju kursa materiālu vai sagatavotos vienai lekcijai.”

sdr_vivi