Darbs lekcijās palīdz sevi izglītot

Linda Alksne ir viena no jaunajām doktorantēm, kura pasniedz lekcijas Liepājas Universitātes (LiepU) Dabas un inženierzinātņu fakultātē studiju virzienā “Informācijas tehnoloģija, datortehnika un elektronika” kopš 2018./2019. akadēmiskā gada pavasara semestra Eiropas Sociālā Fonda projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” Nr. 8.2.2.0/18/A/021 ietvaros.

L. Alksne pasniedz lekcijas ne tikai latviešu studentiem, bet arī pilna laika ārvalstu un Erasmus+ studentiem angļu valodā profesionālā bakalaura līmeņa studiju programmā “Informācijas tehnoloģija” un akadēmiskā bakalaura līmeņa studiju programmā “Datorzinātnes” studiju kursā “Interneta tehnoloģijas” (9 kredītpunktu apjomā) un dažas lekcijas studiju kursā “Biznesa inteliģence”.

Kā atzīst doktorante par lekciju darbu ar LiepU studentiem: „Daudz esmu ieguldījusi laiku lekciju sagatavošanā, sevis izglītošanā un darbu labošanā, arī komunikācijā, kā arī esmu atsvaidzinājusi angļu valodas prasmes un tās lietojumu, apguvusi jaunus terminus.”

Doktorante pašreiz izstrādā promocijas darbu par entropijas aprēķināšanu video lekcijām. L. Alksne atzīmē, ka vēlētos panākt lielāku progresu promocijas darba izstrādē, bet darbošanās akadēmiskajā vidē neļauj aizmirst, ka pie tā ir jāstrādā. Šobrīd vairāk laika tiek veltīts tieši lekciju gatavošanai, īpaši, kur jāgatavo tēma pirmo reizi, bet paralēli kopā ar promocijas darba vadītāju, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Tehniskās fizikas institūta profesoru Andri Ozolu, tiek rakstīts zinātniskais raksts par maksimālās entropijas aprēķināšanu. „Par savu virzību pretī doktora grādam noteikti gribētu viņam pateikties, jo viņš ir bijis mana bakalaura un maģistra darba vadītājs. Vienmēr bijis ļoti pretimnākošs, izpalīdzīgs un atgādinājis, ka darbs jāpadara kārtīgi un līdz galam.”

Saistībā ar gūtajām atziņām promocijas darba izstrādē vai studiju procesa organizēšanā un pilnveidē Liepājas Universitātē, doktorante norāda: „Ieguldītais laiks lekciju gatavošanai ir tieši saistīts ar pārliecību, pasniedzot lekcijas klātienē. Gatavojot lekcijas notiek sevis izglītošana. Tas varbūt nedod tiešu papildinājumu promocijas darba izstrādē, bet palīdz atrast avotus un idejas, kā uzlabot savu promocijas darbu. Ja esmu pārliecināta par tēmu, ko pasniedzu, tad viennozīmīgi mani aizrauj vairāk darbs lekcijās nevis zinātniski pētnieciskais darbs.”

Foto no personīgā arhīva