2021. gadā īstenotās projekta aktivitātes LiepU akadēmiskā personāla pilnveidei stratēģiskās specializācijas jomās

Eiropas Sociālā fonda projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (Nr. 8.2.2.0/18/A/021) 2021. gadā ir īstenotas vairākas nozīmīgas projekta aktivitātes Liepājas Universitātē (LiepU).

Kā viena no nozīmīgākajām projekta aktivitātēm LiepU akadēmiskā personāla pilnveidē bija profesionālās angļu valodas mācības, kas iesākās 2020. gada oktobrī un noslēdzās šī gada oktobra beigās. Astoņpadsmit akadēmiskā personāla mācībspēki, kuri strādā kādā no LiepU stratēģiskās specializācijas jomām, intensīvi pilnveidoja savas angļu valodas zināšanas un prasmes trīs dažādu angļu valodas līmeņu grupās attālinātā vidē – Zoom un MS Teams platformās, kā arī klātienē (kopumā 216 stundu apjomā), apgūstot angļu valodu divreiz nedēļā. Kursu noslēgumā visi dalībnieki, veiksmīgi nokārtojot angļu valodas kursu gala pārbaudījumu, saņēma apliecības par apgūto profesionālās pilnveides izglītības programmu “Angļu valoda konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū” B1, B2, C1 vai C2 apguves līmenī, un iegūtās zināšanas varēs turpmāk izmantot savā akadēmiskajā darbībā universitātē. Tāpat šajā gadā angļu valodas kursu ietvaros tika veiktas trīs aptaujas par angļu valodas kursu apguvi, kurās tika aptaujāti gan angļu valodas kursu dalībnieki, gan angļu valodas lektori ar mērķi noskaidrot dalībnieku progresu un apmierinātību ar pasniegto kursu kvalitāti, kā arī uzzināt angļu valodas lektoru vērtējumu par dalībnieku sasniegto angļu valodas progresu.  

Otra svarīgākā projekta aktivitāte šī gada projekta īstenošanas posmā bija LiepU doktorantu – topošo zinātnisko grādu pretendentu ziņojumi par progresu saistībā ar savu promocijas darbu izstrādi, sagatavotajām zinātniskajām publikācijām un dalību konferencēs. Doktoranti turpināja virzīties uz savu mērķi, aktīvi veltot laiku promocijas darbu un zinātnisko publikāciju rakstīšanai, zinātniski pētniecisko rezultātu apkopošanai, kā arī iesniedzot darbu pirmvariantus savu zinātnisko darbu vadītājiem promocijas darbu izvērtēšanai. Projekts paredz, ka doktorantiem ir jāaizstāv savi promocijas darbi un jābūt ievēlētiem kā mācībspēkiem LiepU līdz 2022. gada 31. augustam, tādēļ 2022. gada pavasarī ir plānotas visu doktorantu promocijas darbu aizstāvēšana un akadēmiskā personāla vēlēšanas, lai turpinātu darbu universitātē kā akadēmiskais personāls, pasniedzot savus studiju kursu/-s un nodarbojoties ar zinātnisko pētniecību. Tika veikta arī aptauja par projektā iesaistīto doktorantu darbu, kurā tika izvērtēts deviņu doktorantu doktorantūras studiju process, docēšana un doktorantiem sniegtā atbalsta kvalitāte LiepU.

Tāpat projekta vadības īstenošanas grupa turpināja sazināties ar visiem ārvalstu pasniedzējiem, noskaidrojot viņu plānotās turpmākās sadarbības iespējas ar LiepU nākotnē. Viena no ārvalstu viespasniedzējām no Varnas Ekonomikas universitātes Bulgārijā Radka Načeva (Radka Nacheva), kuras akadēmiskās darbības mērķis bija stiprināt LiepU studiju virzienu Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātnes”, pasniedzot lekcijas Informācijas tehnoloģiju jomā, noslēdza savu darbu projektā, tostarp izstrādājot vairākas zinātniskās publikācijas par e-mācībām pandēmijas laikā kopā ar  LiepU Dabas un inženierzinātņu fakultātes dekāni Anitu Jansoni.

Tāpat projektā noslēdzās publiskais iepirkums „Specializētās mācības, kas attīsta akadēmiskā personāla līderību, sadarbības kompetenci ar industriju” un paredzēts, ka specializētās līderības mācības uzsāksies no 2022. gada 18. janvāra, un tajās piedalīsies astoņi LiepU akadēmiski ievēlētie mācībspēki.