LiepU mācībspēkiem uzsākušās specializētās mācības, kas attīsta līderību un sadarbības kompetenci ar industriju

No šī gada 18. janvāra astoņiem Liepājas Universitātes (LiepU) ievēlētiem mācībspēkiem, kuri strādā kādā no četrām stratēģiskās specializācijas jomām, ir sākušās specializētās mācības, kas attīsta akadēmiskā personāla līderību un sadarbības kompetenci ar industriju. Mācības notiek attālināti, izmantojot Zoom platformu, un tās tiek nodrošinātasprojekta Eiropas Sociālā fonda “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (Nr. 8.2.2.0/18/A/021) ietvaros.

Specializētās mācības saskaņā ar LiepU organizētā iepirkuma rezultātiem un noslēgto līgumu nodrošina profesionālās tālākizglītības iestāde SIA “PURE Academy” profesionāli un pieredzes bagāti pasniedzēji. Mācību programma sastāv no diviem obligātiem moduļiem – “Efektīva komunikācija komandas vadīšanas procesā un līderība” un “Dizaina domāšana un digitālās prasmes”, kuru kopējais apjoms ir 96 akadēmiskās stundas un 24 akadēmiskās dalībnieku patstāvīgā darba stundas. Mācības norisinās intensīvi lekciju, semināru, diskusiju un praktisku darbu veidā. Šobrīd ir uzsākušās pirmā mācību moduļa “Efektīva komunikācija komandas vadīšanas procesā un līderība” nodarbības, un LiepU mācībspēki apgūst šādus tematus: komunikācijas kompetence; modernās līderības attīstības tendences, vadības rīki komandas motivācijas, iesaistes un sadarbības veicināšanai; pārmaiņu vadība, mērķi un stratēģiskā plānošana; efektīva komandas vadīšana un komandas sadarbība; komandas darba plānošanas pamati; stress ikdienā un darba vidē; emociju pārvaldība; efektīva laika plānošana un vadība. Savukārt otrā moduļa “Dizaina domāšana un digitālās prasmes” mācības aptvers šādus tematus: dizaina domāšana kā domāšanas veids un attieksme, process; pakalpojumu dizains; netiķete jeb etiķete digitālajā vidē; digitālās prasmes par dažādām modernām metodēm un paņēmieniem; digitālo rīku attīstība, tehnoloģijas un to pielietojums nākotnē un modernas prezentācijas metodes. Abu moduļu noslēgumā seko noslēguma diskusijas.

Mācību moduļi ir izstrādāti un programmas saturs veidots, īpaši domājot par tā atbilstību mērķa grupai – LiepU akadēmiskajam personālam. Tādējādi tiek pilnveidotas dažādas jomai nepieciešamās iemaņas un prasmes, piemēram, studiju procesa vadīšanā, izpētē, jauninājumu radīšanā un ieviešanā, potenciālu studiju pakalpojumu nišas atrašanā, konkurētspējas paaugstināšanā, dažādu problēmu risināšanā, interaktīvu attālināto mācību procesu nodrošināšanā un akadēmiskā personāla produktivitātes paaugstināšanā. Mācībās apgūtās tēmas ļaus attīstīt līderības prasmes gan katram akadēmiskā personāla mācībspēkam individuāli, gan sekmēs visas komandas darbu, lai kopā strādātu un virzītos uz izvirzīto mērķu sasniegšanu atbilstoši mūsdienu straujajam attīstības tempam.

Plānots, ka specializētās mācības norisināsies līdz 2022. gada 19. aprīlim, un mācību noslēgumā dalībnieki saņems apliecības par mācību programmas apguvi.