Viespasniedzēji turpina sadarbību ar LiepU pēc projekta beigām

No septiņiem Eiropas Sociālā fonda projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (Nr. 8.2.2.0/18/A/021) iesaistītajiem viespasniedzējiem četri viespasniedzēji joprojām turpina aktīvi sadarboties ar Liepājas Universitāti (LiepU) arī ilgtermiņā pēc projekta darba līgumu noslēgšanās.

Viena no viespasniedzējām ir Radka Načeva (Radka Nacheva) no Varnas Ekonomikas universitātes Bulgārijā, kura projekta laikā pusotra gada garumā strādāja Liepājas Universitātē (LiepU), lai stiprinātu studiju virziena Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātnes” kvalitāti, sniedzot savu profesionālo ieguldījumu akadēmiskajā un zinātniski pētnieciskajā darbībā. Tādējādi joprojām viespasniedzējai turpinās ļoti laba un produktīva sadarbība ar LiepU Dabas un inženierzinātņu fakultāti (DIF) zinātniskajā pētniecībā un docēšanā. Viespasniedzēja šajā akadēmiskajā studiju semestrī ir attālināti piedalījusies DIF organizētajā 6. starptautiskajā konferencē “Inovācijas un kreativitāte”, kas notika no 2. līdz 4. jūnijam tiešsaistē un klātienē Liepājas Universitātē, uzstājoties ar referātu “E-mācību informācijas arhitektūras modelēšana, kas balstīta uz mentālo leksikonu” (“Modelling of E-Learning Information Architecture Based on Mental Lexicon”). Viespasniedzāja kopā ar DIF dekāni Anitu Jansoni ir izstrādājusi kopīgu zinātniski pētniecisko publikāciju “Pašreizējās perspektīvas sociālās vides atbalstītajās e-mācībās” (“Current Perspectives in Social Media Supported E-Learning”), kas ir publicēts Latvijas Universitātes ikgadējā zinātniskajā žurnālā “Baltic Journal of Modern Computing” (BJMC). Tāpat viespasniedzēja turpinās aktīvi sadarboties ar Anitu Jansoni, un abas kopīgi gatavojas izstrādāt nākamo zinātniski pētniecisko publikāciju Varnas Ekonomikas universitātes organizētajā starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē “Cilvēkresursu vadība” (“Human Resource Management”). Arī nesen, no 17. līdz 21. jūnijam viespasniedzēja viesojās LiepU, lai piedalītos ikgadējā LiepU profesionālo bakalaura un maģistra studiju programmu “Informācijas tehnoloģija” studentu sagatavoto studiju projektu prezentāciju izvērtēšanā, kā arī studiju kursa “Objektorientētā analīze un modelēšana” noslēguma eksāmenā.

Tāpat arī viespasniedzēja Tatjana Paulauskiene (Tatjana Paulauskiene) no Klaipēdas Universitātes Lietuvā, kura strādāja studiju virzienā “Vides aizsardzība”, joprojām regulāri viesojas LiepU, lai pasniegtu lekcijas studiju kursā “Vides tehnologijas” profesionālās maģistra studiju programmas “Ekotehnoloģijas” studentiem jau 4 kredītpunktu apjomā. Idejas par kopīgu dubultā grāda maģistra programmu “Ekotehnoloģijās” ar Klaipēdas Universitāti īstenošana pašreiz ir nedaudz apstājusies abās valstīs dažādo likumdošanas atšķirību dēļ.

Viespasniedzējs Vakaris Bernotas (Vakaris Bernotas) noViļņas Mākslas akadēmijas Lietuvā, kurš strādāja studiju virzienā “Māksla”, arī pēc projektā plānoto uzdevumu un aktivitāšu īstenošanas turpina aktīvi iesākto sadarbību ar Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāti. Šajā akadēmiskajā studiju semestrī viespasniedzējs ir sagatavojis studiju kursu “Mākslas un dizaina teorija un vēsture II (Vizuālais dizains) LiepU akadēmiskajai bakalaura studiju programmai “Dizains”. Tāpat arī mākslas viespasniedzējs Petras Sauleenas (Petras Saulenas) šajā studiju semestrī ir vadījis lekcijas LiepU akadēmiskās studiju programmas “Dizains” studentiem un 21. jūnijā veidojis kopīgu foto izstādi ar šīs studiju programmas studentiem.