Liepājas Universitātē strādā viespasniedzēji no dažādām valstīm

Liepājas Universitātē (LiepU) uzsākto Eiropas Sociālā Fonda projektu ietvaros darbu turpina seši viespasniedzēji no Lietuvas, viena viespasniedzēja no Somijas, viespasniedzējs no Itālijas, bet šobrīd – no 2. septembra darbu uzsācis viespasniedzējs no Indijas. Viespasniedzēji jau iepriekšējā akadēmiskajā gadā sāka strādāt Liepājas Universitātē, izstrādājot un lasot jaunus studiju kursus studentiem dažādās stratēģiskās specializācijas jomās, kā arī nodarbojoties ar zinātnisko pētniecību un iesaistoties jaunveidojamo studiju programmu izveidē.

Projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (Nr. 8.2.2.0/18/A/021) mākslas studiju jomā strādā divi viespasniedzēji – Vakaris Bernotas (Vakaris Bernotas) no Viļņas Mākslas akadēmijas un Petras Saulenas (Petras Saulėnas) no Kauņas, lasot lekcijas bakalaura līmeņa studiju programmās “Dizains” un “Jauno mediju māksla”, vadības studiju jomā strādā Remigijus Kinderis (Remigijus Kinderis) no Klaipēdas Valsts Lietišķo zinātņu universitātes lasa lekcijas bakalaura līmeņa studiju programmā “Tūrisms un rekreācijas vadība”, bet dabas zinātņu jomā trīs viespasniedzējas – Tatjana Paulauskiene (Tatjana Paulauskiene), Olga Anne (Olga Anne) un Rasa Viederīte (Rasa Viederyte) no Klaipēdas Universitātes, kuras sākot no šī gada septembra uzsāks lasīt jaunos studiju kursus maģistra līmeņa programmā “Ekotehnoloģijas”. Projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomā – logopēdija, pirmsskolas izglītība un sākumizglītība” (Nr. 8.2.2.0/18/I/003) sporta un izglītības vadības jomā strādā Antonio Čičella (Antonio Cicchella) no Boloņas Universitātes Itālijā, sporta jomā Rakeš Dubejs (Rakesh Dubey) no Radžastānas Tehniskās universitātes Indijā, savukārt viespasniedzēja Ekaterina Protasova (Ekaterina Protassova) no Helsinku Universitātes Somijā strādā ar studiju programmas “Skolotājs” bakalaura un maģistra līmeņa studentiem.

Projektu mērķis ir pilnveidot un nostiprināt Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla kompetenci, veicināt akadēmiskā personāla atjaunotni, doktorantu un ārvalsts pasniedzēju iesaisti akadēmiskajā darbā un zinātniskajā pētniecībā stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības tiesības, kā arī logopēdija, pirmsskolas izglītība un sākumizglītība, lai nodrošinātu kvalitatīvu, starptautiski konkurētspējīgu un pētniecībā balstītu augstāko izglītību, kā arī pilnveidojot sadarbību ar nozaru komersantiem, sekmētu zināšanu komercializāciju.

Projektu mērķa sasniegšanai LiepU nodrošina viespasniedzējiem darbu 12 mēnešus akadēmiskā personāla vai ārvalsts personāla statusā. Atbalstu saņēmušiem viespasniedzējiem ir iespēja 6 mēnešu laikā pēc atbalsta beigām turpināt akadēmisko darbu Liepājas Universitātē.

Nākotnē šo projektu ietvaros paredzēts, ka stratēģiskās specializācijas jomā “Logopēdija, pirmsskolas izglītība un sākumizglītība” LiepU pievienosies vēl divi pieredzes bagāti viesprofesori no ASV un Grieķijas, bet Informācijas tehnoloģiju, datortehnikas, elektronikas, telekomunikāciju, datorvadības un datorzinātnes jomā viens viespasniedzējs.