Remigijus Kinderis dalās pieredzē par darbu LiepU

Jau kopš pagājuša gada novembra LiepU strādā viespasniedzējs Remigijus Kinderis (Remigijus Kinderis) no Klaipēdas Valsts Lietišķo zinātņu universitātes. R. Kinderis pasniedz lekcijas Vadības un sociālo zinātņu fakultātes bakalaura studiju programmas “Tūrisma un rekreācijas vadība” studentiem, projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (nr. 8.2.2.0/18/A/021) ietvaros.

Viespasniedzējs ir gandarīts par “Tūrisma un rekreācijas vadība” 2. kursa studentu veikumu šajā akadēmiskajā semestrī, kurā viņš pasniedz lekciju kursu “Tūrisma vadība”. R. Kinderis priecājas, ka “strādājot ar mazāku studentu grupu, studenti ir ļoti motivēti un radoši. Katra tikšanās reize arvien vairāk pierādījusi, ka viņiem vienmēr ir jautājumi un interese savā turpmākajā profesionālajā izaugsmē. Kopā pavadītais laiks ir bijis vērtīgs –  studenti guvuši pieredzi par savādāku studiju stilu un citādāku mācību metožu praksi studiju darbā, kultūras atšķirībām, zināšanas un svešvalodas prasmes.”

Viespasniedzējs būs nodarbināts LiepU arī nākamajā 2019./2020. akadēmiskajā gadā un nodarbosies ar pētniecību.

Kopumā LiepU šobrīd strādā seši Lietuvas viespasniedzēji no Viļņas Mākslas akadēmijas, Klaipēdas Universitātes un Kauņas, kuri lasa lekcijas, izstrādā jaunus studiju kursus un nodarbosies ar pētniecību stratēģiskās specializācijas jomās.