Ir uzsākta akadēmiskā personāla profesionālās kompetences pilnveide sadarbībā ar komersantiem

ESF projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” Nr. 8.2.2.0/18/A/021 ietvaros 2019. gada februārī sadarbībā ar komersantiem Latvijā ir uzsākta Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla profesionālās kompetences pilnveides – stažēšanās pasākumu īstenošana.

Stažēšanās pasākumu mērķis ir pilnveidot LiepU akadēmiskā personāla profesionālo kompetenci sadarbībā ar komersantiem Latvijā; stiprināt un attīstīt studiju virzienos izglītības sasaisti ar tautsaimniecību un nodrošināt studentu vajadzībām atbilstošu laikmetīgu augstāko izglītību; attīstīt un integrēt akadēmiskā personāla profesionālo kompetenci studiju programmu un studiju kursu īstenošanā četros studiju virzienos:

  1. “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektrotehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” – Dabas un inženierzinātņu fakultātē;
  2.  “Mākslas” – Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātē;
  3. “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” – Vadības un sociālo zinātņu fakultātē;
  4. “Vides aizsardzība” – Dabas un inženierzinātņu fakultātē.

Stažēšanās pasākumi tiek īstenoti atbilstoši Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla attīstības pasākumu plānam 2018. – 2022. gadam.

16 mācībspēki katrs īstenos stažēšanās pasākumu programmu 200 stundu apjomā pie komersantiem. Stažēšanās laikā veicamās darbības plānots sasaistīt ar docējamo studiju kursa tematiku.

Uzņēmumi, kuros jau notiek un kuros tiek plānoti stažēšanās pasākumi, prioritāri ir tādi, kuru darbība ietver inovācijas, pētniecību un tehnoloģiju attīstību. Izvēlētie uzņēmumi ir sadarbībai atvērti, ar lokālu un starptautisku pieredzi, ar mērķi būt atpazītiem un vieniem no vadošajiem nozarē reģionā, Baltijā.

2019. gada februārī stažēšanos ir uzsākuši trīs mācībspēki – Dabas un inženierzinātņu fakultātes dekāne, profesore Anita Jansone A/S “Emergn”, Vadības un sociālo zinātņu fakultātes lektore Ērika Gintere SIA “eVan Group”, Dabas un inženierzinātņu fakultātes lektore Lilita Ābele bioloģiskā zemnieku saimniecībā “Turaidas”.

Profesores A. Jansones stažēšanās mērķis ir stiprināt un attīstīt studiju virziena “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektrotehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” jomas izglītības sasaisti ar tautsaimniecību; veicināt profesionālās kompetences pilnveidi programmatūras inženierijas un digitālo risinājumu jomā sadarbībā ar A/S “Emergn”; attīstīt un integrēt profesionālo kompetenci šādu studiju kursu īstenošanā: akadēmiskā bakalaura studiju programmā “Datorzinātnes”, profesionālās bakalaura un maģistra studiju programmās “Informācijas tehnoloģija” un doktora studiju programmā “E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība”.

Stažēšanās vietas AS “Emergn” Liepājas birojs. Attēlā no kreisās: Indulis Māķēnsprakses vadītājs Liepājā, vidū DIF dekāne Anita Jansone, pa labi AS “Emergn” valdes priekšēsdētājs Pēteris Krastiņš

Stažēšanās plānā paredzēts iepazīties ar IT projekta pārvaldību uzņēmumā, kvalitātes nodrošināšanas metodēm un rīkiem, piedalīties programmatūras izstrādē, iepazīstoties ar programmatūras dokumentācijas izstrādi, programmatūras testēšanu; apgūt biznesa procesu modelēšanas metodes un rīkus, kā arī iepazīties ar uzņēmuma piedāvātiem biznesa inteliģences risinājumiem.

Lektores Ērikas Ginteres stažēšanās mērķis ir stiprināt un attīstīt studiju virziena “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” jomas izglītības sasaisti ar tautsaimniecību un nodrošināt studentu vajadzībām atbilstošu augstāko izglītību; attīstīt un integrēt profesionālo kompetenci studiju kursu īstenošanā profesionālā bakalaura studiju programmā “Biznesa organizācija un vadība”, “Kultūras vadība”, “Tūrisma un rekreācijas vadība”, kā arī profesionālā maģistra studiju programmā “Vadības zinības”.

Ērika Gintere stažēšanās vietā SIA “eVan Group”

Stažēšanās plānā sadarbībā ar SIA “eVan Group” un stažēšanās vadītāju ir paredzēts iepazīties ar uzņēmuma darbības specifiku, ar personāla vadības stratēģiju un cilvēkresursu plānošanas un vadības kritērijiem, ar uzņēmuma darba organizācijas psiholoģiskiem aspektiem un ar organizācijas kultūras nozīmi kompetenču pilnveidē, veikt uzņēmuma darba estētisko faktoru analīzi, veikt psiholoģisko faktoru analīzi darba vidē; veikt darbinieku piesaistes un atlases principu izpēti, pētīt uzņēmuma darbinieku spēju un darba kvalitātes kopsakarības, izstrādāt anketu darbinieku apmierinātības ar darbu izpētei, veikt personāla vadības metožu analīzi, motivējošo faktoru izvērtēšanu, kā arī personāla vadības kompetenču izvērtējumu.

Lektores L. Ābeles stažēšanās mērķis ir stiprināt un attīstīt studiju virziena “Vides aizsardzība” jomas profesionālā maģistra studiju programmas “Ekotehnoloģijas” izglītības sasaisti ar praktiskiem, ekotehnoloģiskiem risinājumiem, pilnveidot profesionālās kompetences vides risinājumu jomās (ekotehnoloģijas, ekoinovāciju, aprites ekonomikas, u.c.) Latvijā mazākajā bioloģiskajā zemnieku saimniecībā “Turaidas” (tikai 2,4 ha), kurā audzē, žāvē, sagatavo un tirgo bioloģiskas zāļu tējas un to maisījumus, pēc farmaceita izstrādātām receptēm, pin zedeņu žogus, audzē bites, tirgo medu un interesantus dāvanu komplektus. Saimniecība ieguvusi Latvijas sakoptākās bišu dravas titulu.

L. Ābele un profesionālā maģistra studiju programmas “Ekotehnoloģijas” studenti iepazīstas ar bioloģiskās saimniekošanas iespējām ZS “Turaidas” un apspriež ekoinovāciju ieviešanas iespējas